Model contract AVANS pentru inchirierea unui produs

CONTRACT DE INCHIRIERE

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE

 (1)       ………………………………. din ………………. Str………………. Nr …….. telefon …….,

in calitate de LOCATOR, denumita in continuare in prezentul contract Locator,

            si

(2)        Dl/Dna ………….…………………………………………………………….  Domiciliat in ………………………………………………………………… posesor al ……  seria ..….. nr  ……………………………….  Telefon:______________________,

            in calitate de LOCATAR, denumita in continuare in prezentul contract Locatar,

au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune (inchiriere auto), cu respectarea urmatoarelor clauze:

CAP.II OBIECTUL CONTRACTULUI

 (1)      Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta (inchirierea) de catre Locator, Locatarului a ……………………, denumit in continuare in prezentul contract „……………”, in schimbul achitarii de catre Locatar a unui pret.

(2)      Locatorul sau reprezentantul nu raspund pentru pagubele suferite de Locatar, ori de persoanele care il insotesc, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate nesupravegheate in jurul/langa …………………..

  (3)     Pagubele produse Locatarul este de acord, prin prezentul contract, sa le inlocuiasca/repare, sau sa achite contravaloarea acestora ca si cheltuiala proprie.

CAP.III PRETUL CONTRACTULUI  SI MODALITATI DE PLATA
 • Pretul inchirierii sunt urmatoarele (se bifeaza durata dorita):
 •  
 •  
 •  
 • Penru deplasari in afara localitatii ……………….. se va plati taxa de combustibil. Combustibilul nu este inclus in pret.

(3)     Plata se efectueaza astfel:

– se plateste un avans de ………… din suma totala, in momentul intocmirii contractului, restul urmand sa se achite in ziua evenimentului, dupa incheierea duratei precizate.

            a. –  Avansul se va achita in momentul incheierii contractului, dupa cum urmeaza:

 • numerar, cash
 • card de credit
 • transfer bancar (cont lei sau euro)
 • transfer prin Western Union sau Money Gram

            b. –   Restul sumei se va achita dupa cum urmeaza:

 • numerar, cash
 • card de credit
 • transfer bancar (cont lei sau euro)  

(4)   Daca se depaseste timpul stabilit in contract, Locatarul va plati ulterior pretul si pentru ora inceputa, chiar daca nu foloseste ……………. toata ora depasita.

CAP.IV DURATA CONTRACTULUI

 (1)      Termenul  de  inchiriere  este la data de ………………………..  cu incepere  de  la  ora  ____________,  pana  la data de  …………….  ora   ___________.

 (2)      Durata contractului poate fi prelungita pe noi perioade de timp, numai prin acordul scris al partilor, prin act aditional la prezentul contract.

CAP. V OBLIGATIILE PARTILOR

Drepturile si obligatiile Locatorului:

 • sa puna la dipozitia Locatarului …………….. pe intreaga durata a contractului

           Drepturile si obligatiile Locatarului:

 • sa plateasca contravaloarea avansului de ……………….din suma totala a inchirierii ………………., odata cu incheierea contractului, iar restul sumei sa achite in ziua evenimentului, dupa expirarea timpului inchirierii, iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul Locatorului, odata cu restituirea ………………..;
 • sa foloseasca in conditii normale …………………..
 • sa repare pagubele produse pe durata inchirierii …………………., sau sa achite valoarea reparatiilor;
 • orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.
CAP.VII CESIUNEA SI INCETAREA CONTRACTULUI

 (1)      Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris si semnat de partile contractante.

 (2)       Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:

 1. la expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu hotarasc prelungirea acestuia;
 2. prin acordul de vointa al partilor, inainte de termen;
 3. prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte nu isi respecta culpabil obligatiile asumate.

  (3)        Daca contractul nu se incheie din vina vanzatorului. acesta va inapoia clientului suma primita ca avans;

  (4)    Daca contractul nu se incheie din vina clientului, acesta RENUNTA LA AVANS

CAP.VIII DISPOZITII FINALE

1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul ambelor parti. 

       2.Prezentul contract a fost incheiat azi  ………………..  in doua exemplare,  cate unul pentru fiecare parte.

 

          LOCATOR                                                               LOCATAR

……………………………..                                           ………………..………

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shopping Cart